Begroting 2015 (pilot regen­water voor huis­hou­de­lijke acti­vi­teiten)


13 oktober 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (pilot regenwater voor huishoudelijke activiteiten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Overwegende dat:
- In de begroting als doelstelling wordt aangegeven dat Amsterdam een goed werkende en robuuste riolering dient te hebben
- Dit college aangeeft te willen inzetten op duurzaamheid
- Amsterdam net als andere steden te maken heeft met veel bebouwing en klimaatverandering, wat hevige piekbuien met zich meebrengt
- Een uitgekiend beleid nodig is om regenwater zo goed mogelijk te bergen

Constaterende dat:
- Een grote hoeveelheid neerslag rechtstreeks terecht komt in het riool
- Door regenwater niet direct te laten afvloeien naar het riool maar eerst voor andere doeleinden te gebruiken, het riool en waterzuiveringsinstallaties veel minder belast worden
- Dit bovendien een besparing kan opleveren voor bewoners

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Te onderzoeken of bij een gemeentelijk nieuwbouw- of renovatieproject een pilot kan worden gedaan waarbij regenwater wordt gebruikt voor huishoudelijke activiteiten, zoals toiletspoeling, tuinbesproeiing, wasmachine, etc.

De uitkomst van dit onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad uiterlijk in juni 2015

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen