Begroting 2015 (Topeco­nomie Triple Bottom Line)


8 oktober 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (Topeconomie Triple Bottom Line)

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:

Bij de doelstelling economie staat:

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de top 5 van economische regio's van Europa

De doelstelling voor duurzaamheid luidt:
- Amsterdam streeft naar 20% minder energieverbruik en een 20% hogere productie van duurzame energie in 2020. Amsterdam is onderdeel van een circulaire economie
- De lucht in Amsterdam wordt gezond, met zo min mogelijk stikstofdioxide (NO2), fijnstof en roet
- Amsterdam wordt klimaatbestendig

Overwegende dat:
- Deze twee doelstellingen met elkaar op gespannen voet kunnen staan
- Het college zelf aangeeft dat onderzocht wordt welke externe onafhankelijke monitor het meest geëigend is om dit tot uitdrukking te brengen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Als uitgangspunt voor de monitor voor de top 5 Europese regio’s voor het triple bottom line accounting-principe te kiezen en deze monitoring aldus op te zetten
- Hierover begin 2015 te rapporteren aan de gemeenteraad

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

overigepartijen