Begroting 2015 (pilot groen en gezondheid)


8 oktober 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (pilot groen en gezondheid)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- dit college een vergroeningsambitie heeft voor de openbare ruimte
- het college ook de ambitie heeft dat bewoners en bezoekers groen meer gaan gebruiken en waarderen
- uit steeds meer publicaties blijkt dat groen in de stad niet alleen positieve effecten heeft voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en ziekteverzuim, maar ook meer in het algemeen voor de gezondheid van omwonenden
- een langlopend interventieonderzoek naar de gezondheidseffecten van het vergroenen van een bepaalde buurt of wijk nog niet heeft plaatsgevonden

Overwegende dat:
- de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren uit 2012, die erom vraagt de baten van groen voor een aantal projecten op te nemen in de begroting, nog niet is uitgevoerd
- de Partij voor de Dieren het van belang vindt om de baten van groen voor de stad in kaart te brengen en hierbij het aspect gezondheid te betrekken

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Een pilot (onderzoek) te faciliteren waarbij de effecten van vergroening op de gezondheid van een Amsterdamse buurt bekeken kunnen worden
- Hierbij de samenwerking op te zoeken met TEEB-stad en Amsterdamse kennisinstituten zoals VU en VUMC

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

overigepartijen