Begroting 2015 (reductie fijnstof, ultra­fijnstof, NOx, roet)


8 oktober 2014

Motie van de raadsleden Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) en Jasper Groen (GroenLinks) inzake de begroting voor 2015 (reductie fijnstof, ultrafijnstof, NOx, roet)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- Schone lucht het doel is; er is geen veilige norm is voor gezonde lucht
- Een norm zomaar stellen niet zoveel zin heeft

Overwegende dat:
- We geen helder inzicht hebben in de kosten van reductie

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Inzichtelijk te maken wat reductie kost van tenminste de stoffen NOx, roet, fijnstof en ultrafijnstof in stappen van 10%, uitgewerkt per jaar.

De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)

Jasper Groen (GroenLinks)


Status

Verworpen

Voor

overigepartijen

Tegen