Begroting 2015 (natuur­waarden en biodi­ver­siteit monitoren)


5 november 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (natuurwaarden en biodiversiteit monitoren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- De Flora- en faunawet de gemeente Amsterdam verplicht zorg te dragen voor het bewaken van de natuurwaarden op haar grondgebied

Overwegende dat:
- Het monitoren van de toestand van de natuur in en om Amsterdam essentieel is voor een doelgericht biodiversiteitsbeleid
- De laatste natuurwaardenkaart uit 2007 stamt
- De natuurwaarden zijn bepaald op basis van biodiversiteit, natuurlijkheid, vervangbaarheid en bijdrage in de ecologische structuur
- Door inventarisatieacties in de gehele metropoolregio een totaalplaatje van de metropoolregio ontstaat (deze dienen systematisch te worden uitgevoerd en vergelijkbare resultaten op te leveren) (Plan Amsterdam, Amsterdamse biodiversiteit, 2009)
- Uit de Stadsvogelbalans 2013 van Vogelbescherming blijkt dat de huismus in aantal toeneemt, terwijl de spreeuw als broedvogel alarmerend hard achteruit gaat, en ook vogels die afhankelijk zijn van struiken en groen zoals merel, roodborst en winterkoning afnemen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Met een overzicht te komen waarin de trends in natuurwaarden en biodiversiteit worden weergegeven en inzichtelijk gemaakt
- Deze monitor elke 5 jaar uit te voeren
- Bij voorkeur in samenwerking met de metropoolregio
- Waarbij de eerste monitoring uiterlijk eind 2015 wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen