Begroting 2015 (plan bedrijven en circu­laire economie)


8 oktober 2014

Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (plan bedrijven en circulaire economie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- In de begroting bij bestuurlijke hoofdlijnen staat: ‘We stimuleren een duurzame en circulaire economie.’
- In de begroting bij programma-onderdelen bij economie geen doelstellingen zijn opgenomen over de ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie
- In de begroting bij activiteiten bij economie niet wordt ingezet op het aantrekken van bedrijven die de beginselen van een circulaire economie toepassen

Overwegende dat:
- De Partij voor de Dieren het belangrijk vindt dat dit college duidelijke doelstellingen vormt over de ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie
- Een duurzame en circulaire economie pas kan worden gerealiseerd als Amsterdam bedrijven aantrekt die de beginselen van een circulaire economie toepassen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Een plan te maken met doelstellingen over de ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie
- Hierin doelstellingen op te nemen ten aanzien van het stimuleren van bedrijven tot het toepassen van de beginselen van een duurzame en circulaire economie en het aantrekken van bedrijven die deze beginselen al toepassen
- Dit plan uiterlijk in juli 2015 aan de raad te presenteren

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Begroting 2015 (doelstellingen, indicatoren en streefwaarden in begroting 2016)

Lees verder

Begroting 2015 (pilot regenwater voor huishoudelijke activiteiten)

Lees verder

    Word actief Doneer