Begroting 2015 (doel­stel­lingen, indi­ca­toren en streef­waarden in begroting 2016)


8 oktober 2014

Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (doelstellingen, indicatoren en streefwaarden in begroting 2016)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- In het coalitieakkoord een Aanvalsplan Energie is aangekondigd
- In hetzelfde akkoord ook een inhaalslag op het gebied van duurzaamheid wordt aangekondigd
- In de begroting eveneens een duurzaamheidsagenda wordt aangekondigd

Overwegende dat:
- De gemeenteraad duidelijke, meetbare doelstellingen en indicatoren, alsmede streefwaarden nodig heeft om het beleid van het college te kunnen controleren en waar nodig bijsturen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- In de begroting van 2016 de onderwerpen energietransitie, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit, grondstoffen, voeding en afval van meetbare doelstellingen en indicatoren, alsmede streefwaarden te voorzien

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

overigepartijen