Begroting 2015 (lucht­kwa­liteit beter in kaart brengen)


8 oktober 2014

Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (luchtkwaliteit beter in kaart brengen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- In de begroting als doelstelling staat: ‘De lucht in Amsterdam wordt gezond, met zo min mogelijk stikstofdioxide (NO2), fijnstof en roet’
- In tegenstelling tot veel andere programma-onderdelen bij luchtkwaliteit geen meetbare indicatoren en streefwaarden zijn opgenomen

Overwegende dat:
- Meetbare indicatoren en streefwaarden helpen om de meest effectieve maatregelen te kunnen onderzoeken en uitvoeren
- In Amsterdam een relatief verouderd wagenpark rondrijdt ten opzichte van het landelijk gemiddelde, waarmee in de modelberekeningen geen rekening wordt gehouden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Met een plan te komen om de kwaliteit van de Amsterdamse lucht periodiek zo goed mogelijk in kaart te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met het Amsterdamse wagenpark en lokale verschillen die niet door berekeningen gedekt worden

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen