Begroting 2015 (mili­euzone bestelauto's)


8 oktober 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (milieuzone bestelauto’s)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Overwegende dat:
-De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is
- De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen
- Ten tijde van het plan ‘Schone lucht voor Amsterdam’ door de gemeente en het Rijk en andere partners een intentieverklaring is getekend met als doel medio 2013 te komen tot de instelling van een milieuzone voor bestelauto’s

Constaterende dat:
- Een milieuzone voor bestelauto’s effectief bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. (Uit een evaluatie en rapportage van TNO blijkt duidelijk dat de instelling van een milieuzone bestelauto’s effectief is en zelfs een nog hogere effectiviteit heeft dan waarmee rekening werd gehouden in het plan ‘Schone Lucht voor Amsterdam’, omdat een het wagenpark bestaande uit bestelauto’s met sterk vervuilende Euro 3 en 4 motoren wordt verschoond.)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Uiterlijk in juli 2015 een milieuzone bestelauto’s in te stellen
- Zo spoedig mogelijk een plan voor de instelling van deze milieuzone voor te leggen aan de gemeenteraad

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Begroting 2015 (luchtkwaliteit beter in kaart brengen)

Lees verder

Begroting 2015 (doelstellingen, indicatoren en streefwaarden in begroting 2016)

Lees verder

    Word actief Doneer