Begroting 2015 (indi­ca­toren en streef­waarden lucht­kwa­liteit in begroting 2016)


13 oktober 2014

Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (indicatoren en streefwaarden luchtkwaliteit in begroting 2016)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- In de begroting als doelstelling staat: ‘De lucht in Amsterdam wordt gezond, met zo min mogelijk stikstofoxide (NO2), fijnstof en roet’
- In tegenstelling tot veel andere programmaonderdelen bij luchtkwaliteit geen meetbare indicatoren en streefwaarden zijn opgenomen
- De Partij voor de Dieren van mening is dat alles op alles moet worden gezet om de luchtkwaliteit te verbeteren

Overwegende dat:
- Meetbare indicatoren en streefwaarden helpen om de meest effectieve maatregelen te kunnen onderzoeken en uitvoeren

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- In de begroting van 2016 meetbare doelstellingen, indicatoren en streefwaarden op te nemen voor luchtkwaliteit

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

overigepartijen