Begroting 2015 (dieren­welzijn in de begroting)


5 november 2014

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Overwegende dat:

- De begroting in de voorgaande jaren een aparte paragraaf kende gewijd aan dierenwelzijn;
- Dit in de begroting 2015 niet meer het geval is;
- Dierenwelzijn een portefeuille is behorende bij een wethouderspost;
- Het in een begroting van belang is om duidelijkheid te geven over de inhoud en de doelstellingen van een portefeuille;
- Dierenwelzijn bij uitstek een onderwerp is waar kosten en baten bij horen; de stad profiteert immers van een goed dierenwelzijnsbeleid

Besluit:

Om bij programmaonderdeel 6.3.5. bij overige belangrijke activiteiten de volgende tekst toe te voegen:

Dierenwelzijn
Amsterdam wil dierenwelzijn verbeteren. We willen diervriendelijk omgaan met vrij levende dieren, een groter maatschappelijk bewustzijn creëren voor de belangen en het welzijn van dieren in de stad en voorkomen dat huisdieren zwerfdieren worden.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
- Door de financiële crisis is het welzijn van huisdieren in meer huishoudens in de knel gekomen
- Sinds enkele jaren kent Amsterdam een 24-uurs dierennoodhulpketen

Wat willen we bereiken?
1. Het is belangrijk om een goed functionerende keten van dierenopvang en noodhulp te behouden;
2. Door voorlichting kunnen impulsaankopen van huisdieren worden beperkt waardoor er minder dieren worden gedumpt of als afstandsdier moeten worden herplaatst;
3. De door de gemeente gesubsidieerde dierenorganisaties en de kinderboerderijen dienen te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van dierenwelzijn worden gesteld;
4. Minima kunnen tegen verlaagd tarief hun huisdier laten controleren en behandelen door de hieraan deelnemende dierenartsen;
5. De Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid 2006 en de stadsdeelnota’s dierenwelzijn worden vervangen door een nieuwe nota Dierenwelzijn;
6. Er dienen voldoende BOA’s te zijn aangesteld met de bevoegdheid in Domein II om strafrechtelijk én bestuursrechtelijk handhavend op te kunnen treden inzake de wetgeving dierenwelzijn;
7. Medewerkers van de Dierenambulance krijgen een aparte opleidingsmodule om op de taxi-/tram-/busbaan te mogen rijden.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen