Begroting 2014 (Eerlijk bankieren)


6 november 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Begroting 2014 (Eerlijk bankieren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2014,

Constaterende dat:
- De gemeente Amsterdam een grote organisatie is, bestaande uit verschillende diensten;

Overwegende dat:
- De gemeente veel geld beheert en rente betaalt aan de bank;
- Het beleid op het punt van arbeidsrechten, gezondheid, transparantie, belasting en corruptie, klimaatverandering, wapens, bonussen, mensenrechten, dierenwelzijn en natuur bij het meerendeel van de banken te wensen over laat, afgaande op www.eerlijkebankwijzer.nl (van Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming, IKV Pax Christi en Amnesty International);
- De gemeente Amsterdam verschillende rekeningen bij ING heeft, terwijl deze bank op het gebied van belasting en corruptie, dierenwelzijn, gezondheid en klimaatverandering, volgens de eerlijke bankwijzer onvoldoende tot ruim onvoldoende scoort;
- Van een overheid verwacht mag worden dat zij (belasting)geld niet onderbrengt bij een bank die op belangrijke thema’s onvoldoende presteert maar hier op een (maatschappelijk) verantwoorde manier mee omgaat;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- De mogelijkheden te onderzoeken om alle gemeentelijke bankrekeningen onder te brengen bij banken die volgens de eerlijke bankwijzer kunnen worden aangemerkt als eerlijke banken (dat wil op dit moment zeggen: ASN Bank of Triodos Bank);
- De uitkomsten van dit onderzoek terug te koppelen aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, D66, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA