Begroting 2014 (Amsterdam fossiel­vrije gemeente)


6 november 2013

Motie van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2014 (Amsterdam fossielvrije gemeente).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft / Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2014;

Constaterende dat:
- De gemeente Amsterdam tot doel heeft om in 2015 een CO2-neutrale gemeente te zijn;
- De gemeente dit doel nastreeft middels het zetten van drie stappen, namelijk het reduceren van de energievraag, maximaal gebruik van duurzame energie en het zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele energie;
- Veel banken, pensioenfondsen en financierders vaak banden hebben met de fossiele brandstofindustrie;
- Het niet strookt met duurzame ambities om als gemeente te profiteren van uitputting en vervuiling van de aarde;

Overwegende dat:
- Het bij de energiedoelstelling van de gemeente past om aan trias energetica nog een pijler toe te voegen, namelijk het afbouwen van sponsoring van fossiele brandstoffen;
- Er al één Nederlandse en meerdere Amerikaanse gemeenten zijn die zich inspannen om fossielvrij te worden, wat inhoudt:
- Geen investeringen meer in fossiele brandstoffen en fossiele industrie.
- Stoppen met sponsoring van en het aangaan van financieringscontracten met de fossiele industrie.
- Voor dagelijkse transacties overstappen naar een bank die niet in de fossiele energie zit.
- De dialoog aangaan met pensioenfondsen en hun te vragen hetzelfde te doen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. De intentie uit te spreken om een fossielvrije gemeente te worden;
2. Een route uit te stippelen om fossielvrij te worden, waarbij de volgende doelen
worden nagestreefd:
- Geen investeringen meer te doen in fossiele brandstoffen en de fossiele industrie.
- Stoppen met de sponsoring van en het aangaan van financieringscontracten met
de fossiele industrie.
- Voor dagelijkse transacties overstappen naar een bank die niet in de fossiele
energie zit.
- De dialoog aangaan met pensioenfondsen en hun te vragen hetzelfde te doen.
- Een termijn te verbinden aan de uitvoering van bovenstaande stappen.
3. Deze route te bespreken met de gemeenteraad.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

SP, D66, VVD, CDA, PvdA