Begroting 2014 (definitie zwerf­dieren)


6 november 2013

Motie van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2014 (definitie zwerfdieren).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2014;

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam wettelijk verplicht is om zwerfdieren gedurende 14 dagen op te vangen (art 5:8 lid 3 BW);
- Deze wet inhoudt dat de gemeente de kosten vergoedt die tijdens die 14 dagen worden gemaakt;
- De gemeente Amsterdam op dit moment geen duidelijke definitie geeft van het woord ‘zwerfdier' maar in de beantwoording van schriftelijke vragen wel verwijst naar een dier welke een ‘vermoedelijke eigenaar’ heeft;
- Het helaas vaak voorkomt dat een eigenaar een dier ergens achterlaat, waardoor het gaat zwerven, waarbij de eigenaar niet meer te vinden is;
- Dieren (als reptielen, konijnen en knaagdieren) die in de steek gelaten zijn door hun eigenaar altijd onder de definitie zwerfdieren zouden moeten vallen;
- Niet-inheemse reptielen en andere exoten door de gemeente Amsterdam worden gezien als dieren die een eigenaar hebben, ook als dit dier zwervend wordt aangetroffen;
- Er ook bij reptielen sprake kan zijn van dump of ontsnapping;
- Een bredere definitie van het woord zwerfdier de praktijk beter zou dienen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- De definitie van een zwerfdier in gemeentelijke stukken als volgt te definiëren:
‘Een zwerfdier is een dier dat (buiten) rondzwerft, maar eigenlijk een eigenaar zou moeten hebben. Het dier heeft vermoedelijk een eigenaar of heeft een eigenaar gehad. Zwerfdieren zijn verdwaald, aan de eigenaar ontsnapt, of door de eigenaar aan hun lot overgelaten. De opvang van deze dieren is een gemeentelijke taak die verankerd ligt in het Burgerlijk Wetboek (art 5:8 lid 3 BW).’


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, SP, PvdA, GroenLinks