Begroting 2013 (Diffe­ren­tiatie parkeer­ta­rieven)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Constaterende dat:
- In 2009 een voorstel is gedaan vanuit het ministerie van VROM om een Tijdelijke experimenteerwet differentiatie van parkeertarieven in gang te zetten;
- Deze wet in zou houden dat gemeenten schone voertuigen een korting mogen geven op het parkeergeld;
- Deze wet helaas in 2011 onder het nieuwe kabinet is afgeketst;

Overwegende dat:
- Amsterdam een autoluwe binnenstad nastreeft;
- Amsterdam in de Energiestrategie 2040 differentiatie van parkeertarieven noemt als een van de plannen die voor 2015 worden uitgevoerd;
- Amsterdam te maken heeft met knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit die het rechtstreekse gevolg zijn van veel en vuil verkeer;
- Er al steden zijn in Europa waar een gedifferentieerd parkeergeldsysteem op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig van kracht is, te weten Graz (2004), Stockholm (2005);
- Dat differentiatie van parkeertarieven mogelijk is doordat kentekens moeten worden ingevoerd op de meeste parkeermeters;
- In de voorgestelde herindeling van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam de parkeergelden onder de centrale stad zullen vallen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- De mogelijkheden tot experimenten met gedifferentieerde parkeergelden op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig te bespreken met het nieuwe (toekomstige) ministerie en de G4;
- De uitkomsten hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad.


Status

Verworpen

Voor

D66

Tegen

GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, SP