Begroting 2013 (Artis)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam Artis jaarlijks subsidieert;
- De Partij voor de Dieren de huidige rol van Artis mede wil bezien in het kader van noodzakelijkheid;
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van soorten en ondersoorten voor educatieve en recreatieve waarde ter discussie kan worden gesteld;
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van roofdiersoorten en grote zoogdiersoorten voor het voortbestaan van een soort niet gelden, vanwege de onmogelijkheid tot uitzetten naar het ‘wild’;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Voorwaarden te stellen aan de subsidie van Artis;
- Het geld alleen beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat het aantal zoogdieren en roofvogels en het aantaal soorten zoogdieren en roofvogels in Artis niet meer toeneemt.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, CDA