Begroting 2013 (Baten groen in begroting 2014 - TEEB)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting 2013,

Constaterende dat:
- In de begroting lasten en baten zijn opgenomen;
- Het bij de paragrafen groen (6.1 en 6.2) onduidelijk is hoe de baten zijn berekend;
- Het bij de paragrafen groen (6.1 en 6.2) opmerkelijk is dat de baten aanzienlijk lager uitvallen dan de lasten;

Overwegende dat:
- Er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd;
- Amsterdam betrokken is geweest bij de ontwikkeling van TEEB-stad;
- Het in de begroting lijkt alsof groen alleen een kostenpost is;
- De maatschappelijke baten van groen uiteenlopen van een betere luchtkwaliteit tot vermeden energiekosten - en van meer vastgoedwaarde van woningen tot aan een hogere arbeidsproductiviteit;
- De maatschappelijke baten van groen voor een stad als Amsterdam daarmee moeilijk kunnen worden overschat;
- De begroting een plaats is waarin de baten die tegenover de lasten staan juist moeten worden weergegeven;

De raad,
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. Te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten kunnen worden berekend volgens de TEEB-systematiek
2. Dit te doen voor minstens twee groenprojecten in de periode voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2014;
3. Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA