Begroting 2013 (Evene­menten met dieren op A lijst)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
- De stadsdelen momenteel diverse dierenwelzijnsnota’s hebben of nog zullen opstellen;
- Stadsdelen verschillend beleid hebben ten aanzien van evenementen met dieren;
- De centrale stad en stadsdeel West zich tegen het gebruik van wilde dieren in circussen hebben uitgesproken;
- Er onduidelijkheid is bij wie de verantwoordelijkheid ligt;
- Het de wens van de stadsdelen is, dat de centrale stad de verantwoordelijkheid op zich zal nemen;
- Stadsdeel West de wethouder gaat oproepen om het beleid te centraliseren;

Overwegende dat:
- Het beleid rondom evenementen met dieren efficiënter en duidelijker geregeld kan worden, ook voor ondernemers, wanneer het door de centrale stad wordt opgesteld en uitgevoerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Dit onderwerp expliciet mee te nemen in de discussie over de taken en bevoegdheden van de stadsdelen;
- Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.


Status

Verworpen

Voor

CDA, VVD, SP

Tegen

D66, PvdA, GroenLinks