Begroting 2013 (Dieren­wel­zijns­beleid op A-lijst)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
- De stadsdelen momenteel diverse dierenwelzijnsnota’s hebben of nog zullen opstellen ;
- De rol van de stadsdelen op dit moment wordt herzien;
- Er geen eenduidig dierenwelzijnsbeleid voor Amsterdam geldt;
- De inwoners van Amsterdam geen duidelijkheid hebben over het dierenwelzijnsbeleid van de stad en de stadsdelen;

Overwegende dat:
- Het beleid rondom dierenwelzijn efficiënter en duidelijker geregeld kan worden wanneer het door de centrale stad wordt opgesteld en uitgevoerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• Dit onderwerp expliciet mee te nemen in de discussie over de taken en bevoegdheden van de stadsdelen;
• Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Voor

D66, VVD, CDA, SP

Tegen

PvdA