Begroting 2012 (OZB en honden­be­lasting)


23 december 2011

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Gehoord de discussie over de vaststelling van de begroting 2012

Constaterende dat
- De inkomsten uit OZB (onroerendzaakbelasting) in 2012 ongeveer zal toenemen met 5,6 miljoen (t.o.v. 8maands rapportage 2011);
- De hondenbelasting in 2012 stijgt met 2,9%;
- De subsidie met circa 3%-4,2% op inflatie worden gecorrigeerd;

Overwegende dat
- De stijging van de belastingen een lastenverzwaring betekent voor de Amsterdammers;
- Een lastenverzwaring ongewenst is in tijden van financiële recessie;
- De inflatiecorrectie van subsidies een extra uitgave van circa € 7 miljoen betekent;

De raad,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Geen inflatiecorrectie toe te passen op subsidies, met het vrijkomende budget de voorgenomen verhoging van de hondenbeslasting teniet te doen, en met het overige vrijkomende budget de voorgenomen verhoging van de OZB-belasting te verlagen.


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, D66