Begroting 2012 (Een chip houdt katten van de straat)


23 december 2011

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting 2012

Constaterende dat
- Er in het Dierenopvangcentrum Amsterdam in 2010 ruim 2,5 keer zoveel katten (1499) werden opgevangen als honden (550);
- De bewaarplicht van de Burgemeester voor gewonden voorwerpen zoals katten een duur van 14 dagen heeft;
- Katten gemiddeld minimaal 34 dagen in het asiel verblijven;
- Het verblijf van een kat gemiddeld € 20 per dag kost (gebaseerd op cijfers van Dierenbescherming en Twynstra Gudde);

Overwegende dat
- Via een chip de eigenaar van de kat kan worden achterhaald;
- Chippen vanaf voorjaaer 2012 landelijke verplicht word voor nieuwe honden;
- Chippen steeds gangbaarder wordt, bijvoorbeeld bij verzekeringen is dit al een eis;
- 90% van de katten die in het asiel binnenkomen niet is gechipt;
- Het chippen van een huiskat, vanwege de mogelijke door de kat te veroorzaken overlast, de veiligheid van de kat en kosten voor derden, tot de basale verantwoordelijkheid van een katteneigenaar zou moeten behoren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. De mogelijkheid te onderzoeken om katteneigenaren in Amsterdam te verplichten tot het laten chippen van hun katten;
2. De mogelijkheid te onderzoeken om de verplichting tot het laten chippen van katten op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening;
3. De samenwerking met dierenartsen op te zoeken in het controleren en adviseren op het gebied van chips.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen

geen