Begroting 2012 (Gelijk speelveld voor subsidie groene daken)


21 december 2011

Motie van het raadslid de heer J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2012 (gelijk speelveld voor subsidie groene daken)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Gehoord de discussie over de begroting 2012,

Constaterende dat:
- Amsterdam momenteel diverse subsidies voor groene daken kent, te weten de subsidie van de centrale stad als ook van enkele stadsdelen ;
- De voorwaarden waaraan voldaan moet worden soms overlappen;

Overwegende dat:
- De centrale stad kosten kan besparen door de subsidieverlening over te laten aan de stadsdelen;
- Het subsidiesysteem wordt vereenvoudigd doordat de overlap van subsidies uit de stadsdelen en de centrale stad wordt weggenomen,


De raad,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De beschikbare subsidie groene daken van de centrale stad zodanig te verdelen over de stadsdelen dat een zo gelijk mogelijk speelveld ontstaat en aldus te bereiken:
- Besparing centrale stad op kosten van bewaking subsidiestapeling tussen centrale stad en stadsdelen en daarmee een groter beschikbaar bedrag voor de subsidie van groene daken
- Duidelijkheid voor de burger;
- Een gelijker speelveld voor de stadsdelen.


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amsterdams Investerings Fonds (Leningfaciliteit particuliere sector voor energiebesparende maatregelen)

Lees verder

Begroting 2012 (Een chip houdt katten van de straat)

Lees verder

    Word actief Doneer