Begroting 2011 (Zwerf­die­ren­opvang rekent op elk dier)


11 november 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Zwerfdierenopvang rekent op elk dier

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- De burgemeester wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen (BW 5:8);

- De gemeente deze dienst uitbesteedt aan dierenopvangcentra;

- De wettelijke opvang van zwerfdieren als subsidie wordt vastgesteld via de ‘Bijzondere subsidieverordening Dierenwelzijn 2008’;

- Verschillende dierenopvangcentra op verschillende manieren worden gesubsidieerd en daardoor de betaling zelfs per instantie kan verschillen;

- Het huidige betalingssysteem niet duidelijk is en als onvoorspelbaar wordt bevonden door de dierenopvangcentra;

- Het huidige betalingssysteem niet de wettelijke plicht naleeft;

- Er een algemeen geaccepteerd rekenmethode bestaat om de 14 dagen opvang te berekenen. Dit is het rekenmodel van de landelijke Dierenbescherming;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De vergoeding voor de wettelijke opvang van zwerfdieren conform het rekenmodel van de Dierenbescherming te berekenen, zoals dit ook is vastgelegd in B&W voorstel van 21 april 2009


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66