Begroting 2011 (Subsidie Artis)


11 november 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Geef BOA’s de ruimte 2a (Artis Subsidie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- De Gemeente Artis jaarlijks subsidieert met een bijdrage van: € 6,2 miljoen

- De Partij voor de Dieren de huidige rol van Artis mede wil bezien in het kader van noodzakelijkheid;

- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van soorten en ondersoorten voor educatieve en recreatieve waarde ter discussie kan worden gesteld;

- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van roofdiersoorten en grote zoogdiersoorten voor het voortbestaan van een soort niet gelden, vanwege de onmogelijkheid tot uitzetten naar het ‘wild’;

- De educatieve en recreatieve waarde van dierenopvang van grotere praktische waarde is;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Voorwaarden te stellen aan de subsidie van Artis

- Het geld alleen te geven onder de voorwaarde dat het aantal zoogdieren en roofvogels en het aantaal soorten zoogdieren en roofvogels in Artis niet meer toeneemt


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, CDA, SP