Begroting 2011 (Veggie Day @ work)


17 december 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Introductie ‘Veggie Day @ work’

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

• Dit college heel zwaar inzet op een CO2-reductie en dit op minstens drie plaatsen in drie verschillende programma’s laat terugkomen:
1. Een energiestrategie hanteert die uitgaat van: 40% CO2-reductie, Klimaatneutrale organisatie in 2014, 20% duurzame energie (doelstelling 24 (blz. 19; Begroting 2011)
2. “Groeiende Stad uitgangspunt 2“Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. Amsterdam houdt vast aan de ambitie om (ten opzichte van 1990) in 2025 de CO2-uitstoot met 40 procent te reduceren” (blz. 271; Begroting 2011)
3. Doelstelling Ro5: Amsterdam stabiliseert CO2-uitstoot. Amsterdam houdt vast aan de ambitie om (ten opzichte van 1990) in 2025 40% van de CO2-uitstoot te reduceren (blz. 435; Begroting 2011)

• Op nog geen enkel programma stabilisatie in zicht is (stabilisatie door stagnatie in de groei als gevolg van de crisis daargelaten), laat staan een reductie

• Vleesproductie en -consumptie voor tenminste 18% bijdragen aan de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Transport levert verhoudingsgewijs een lagere bijdrage aan de uitstoot dan vleesconsumptie, namelijk 13%. (FAO: 2006 Livestock’s Long Shadow; blz. 272).


• De motie ‘Meat free Monday’ is aangenomen, maar er in april 2010 besloten is geen publiekscampagne te voeren “…aangezien er momenteel geen budgettaire ruimte is voor een nieuw te ontwikkelen brede publiekscampagne” (blz. 3; Bestuurlijke reactie op de motie)

• Het Klimaatbureau 750.000 euro krijgt om bij te dragen in voorlichting en handelen voor het ‘Nieuw Amsterdams Klimaat’. Dit moet ook een bijdrage leveren aan 40% CO2-reductie 2025 (blz. 223; Begroting 2011)

• Wanneer alle ambtenaren van de gemeente Amsterdam één dag per week geen vlees zouden eten, de CO2-uitstoot met 3000 ton per jaar daalt

• Een CO2-uitstoot van 3000 ton gelijk staat aan 16,2 miljoen autokilometers (gereden met een auto uit 2006, gemiddeld 8 liter op 100km) bron: http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx)

• Steden als Gent en San Francisco reeds actief een vleesloze en/of visloze dag promoten (San Francisco: http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/local/san_francisco&id=7370993
Gent:http://www.guardian.co.uk/environment/2009/may/13/ghent-belgium-vegetarian-day)


Besluit:

• Conform het preadvies van het College waarin het College heeft aangegeven dat Amsterdam deelneemt aan de campagne EatGreen@work en als follow-up op de aangenomen motie Meat Free Monday: een vis- en vleesloze weekdag* in te voeren in alle kantines van de gemeente Amsterdam, waarmee de gemeente een voorbeeldfunctie inneemt ten aanzien van de inwoners van Amsterdam

* maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66, SP