Begroting 2011 (Amster­damse Bos en Amster­damse bewoners tekort gedaan)


17 december 2010

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011:
Amsterdamse Bos en Amsterdamse Bewoners Tekort Gedaan

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- De doelstellingen van het Amsterdamse Bos zijn om gebruikt en gewaardeerd te worden door de Amsterdammers. Het onderhoud erop gericht is om een schoon, heel en veilig Amsterdamse Bos, met behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit te creëren (blz. 404; Begroting 2011);

-Het Amsterdamse Bos van groot belang is voor recreërende Amsterdammers (doelstelling 1 blz. 173; Begroting 2011). Jaarlijks komt elke Amsterdammer er gemiddeld 4-5 keer;

-Amsterdam aantrekkelijk wordt voor internationale bedrijven met een optimaal groen aanbod (Collegeakkoord blz 6);

-Het bos een ruimte biedt voor werkervaring en re-integratie projecten. Dit sluit goed aan op doelstelling 3: “Mensen in de Wet sociale werkvoorziening ontwikkelen zich dichter bij de reguliere arbeidsmarkt” (blz 72; Begroting 2011);

-De doelstellingen van dit collegeakkoord aansluiten bij de functie en doelstellingen van het Amsterdamse Bos (“In 2014 is Amsterdam een veiliger en vrije stad…met een prettig leefklimaat … in het groen” blz 5);

-Dit college voornemens is om € 200.000 te korten op het beheer van het Amsterdamse bos (blz 185; Begroting 2011). Dit het Amsterdamse bos in eerste instantie 2fte kost. Dit betekent dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden tussen beheer en onderhoud;

- Het Bos, de groene longen van Amsterdam zijn. Ze jaarlijks 530 ton CO2 bindt, fijnstof, stikstof en ozon filtert;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De voorgestelde bezuinigingskosten € 200.000 op het Amsterdamse Bos in 2011 te schrappen;

-De bezuinigingskosten te dekken uit het budget voor Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS)

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Voor

SP

Tegen

CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Begroting 2011 (Onverdoofd ritueel geslacht vlees niet financieren)

Lees verder

Begroting 2011 (Veggie Day @ work)

Lees verder

    Word actief Doneer