Begroting 2011 (Stichting Imperator 3)


11 november 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Geef BOA’s de ruimte 3 (stichting Imperator)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- Stichting Imperator de enige opvang zwerf reptielen en slangen opvang is in Amsterdam;

- Zij hiervoor geen subsidie ontvangt en daardoor eind van het jaar haar deuren moet sluiten;

- De gemeente verplicht is om zwerfdieren op te vangen;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Haar wettelijke taak voor de opvang van zwerfreptielen en slangen op zich te nemen, door deze uit te besteden aan Stichting Imperator

- De diensten van Stichting Imperator vanaf 2011 te berekenen volgens het rekenmodel van de Dierenbescherming


Status

Ingediend

Voor

Tegen