Begroting 2011 (Stichting Imperator 2)


17 december 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Geef BOA’s de ruimte 3 (stichting Imperator) deel 2

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- Stichting Imperator de enige opvang zwerf- reptielen en slangen opvang is in Amsterdam;

- Zij hiervoor geen subsidie ontvangt en daardoor eind van het jaar haar deuren moet sluiten;

- De gemeente verplicht is om zwerfdieren op te vangen;

- Het preadvies op onze motie 572 aangaande Stichting Imperator aangeeft dat er dekking is voor de subsidie van € 5.000 voor Stichting Imperator, binnen de subsidie voor “educatie en voorlichting gezelschapsdieren en andere activiteiten die de bevordering van het dierenwelzijn beogen”;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Om Stichting Imperator in 2011 een subsidie voor €5.000 toe te kennen, die gedekt wordt vanuit de dierenwelzijn subsidie onder de post “educatie en voorlichting gezelschapsdieren en andere activiteiten die de bevordering van het dierenwelzijn beogen”

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP, CDA

Tegen