Begroting 2011 (Doel­stel­lingen van de politie)


17 december 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Doelstellingen van de Politie

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:
- Discriminatie in Amsterdam aan het toenemen is;
- Amsterdam niet meer de ‘gay capital of the world is’, onder andere dankzij deze verontrustende discriminatoire uitingen;
- Dit niet goed is voor de citymarketing van Amsterdam;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Alle Amsterdamse scholen te verplichten om voorlichting over homoseksualiteit in hun programma op te nemen
- De burgemeester in de Driehoek gaat aandringen dat het stoppen van discriminatie tot absolute top prioriteit moet worden van de politie

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, SP, CDA