Amsterdam Health & Tech­nology Institute (geen geld naar dier­proeven)


9 november 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het voorgenomen besluit tot het aangaan van het strategisch plan van het Amsterdam Health & Technology Institute en het beschikbaar stellen van een krediet (geen geld naar dierproeven)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het voorgenomen besluit tot het aangaan van het strategisch plan van het Amsterdam Health & Technology Institute en het beschikbaar stellen van een krediet;

Overwegende dat:

  • Het Amsterdam Health & Technology Institute brede aandachtsgebieden op uiteenlopende terreinen formuleert;
  • Het kabinet de doelstelling heeft om Nederland in 2025 wereldwijd koploper te laten zijn met innovatieve onderzoeksmethodes zonder dierproeven;
  • Uitgesloten moet worden dat geld dat gemeente Amsterdam in innovatie steekt, gebruikt wordt om dierproeven te faciliteren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Met het Amsterdam Health and Technology Institute in overleg te treden om uit te sluiten dat vanuit dit instituut dierproeven worden gefaciliteerd en hierover in het voorjaar van 2018 aan de raad te rapporteren.am

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Warmteplan Amstelkwartier 2e fase Weststrook  (gelijkwaardige berekening)

Lees verder

Bestemmingsplan Westerpark West (geen ecologisch knelpunt)

Lees verder

    Word actief Doneer