Amen­dement Meldpunt Discri­mi­natie Regio Amsterdam breder versterken (Voor­jaarsnota 2019).


11 juli 2019

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) in 2019 €550.000 euro subsidie ontvangt om haar wettelijke kerntaken te kunnen versterken;

Constaterende dat het MDRA als waardevolle aanvulling op de kerntaken tevens voorlichting, trainingen en workshops verzorgt in het onderwijs, op overheidsinstanties, bedrijven en andere organisaties;

Voorts constaterende dat het MDRA hiervoor beperkte mogelijkheden heeft en een vergoeding moet vragen aan de desbetreffende instellingen;

Overwegende dat preventie en educatie van groot belang is in het verminderen van discriminatie en uitsluiting en bijdraagt aan een betere bekendmaking van het MDRA.

Besluit:

- In het programma “3.1.2 Openbare orde en veiligheid” op pagina 61 aan de lasten toe te voegen:

§ “Voor de versterking van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) op het gebied van preventie en educatie maken we vanaf 2020 structureel €0,1 miljoen euro extra vrij.”

- Deze middelen te dekken uit de €13 miljoen vrijval uit de egalisatiereserve Inkomen en conjuctuur.

- Waar nodig in de stukken deze wijziging aan te passen.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

S. Simons


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement second-opinions bomenkap duizenden bomen (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

Motie Dood doet leven (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

    Word actief Doneer