Amen­dement inzake parkeren niet toestaan in het groen


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in de conceptversie van het beleidskader Hoofdgroenstructuur bij vrijwel alle groentypen vermeld stond dat er geen extra parkeervoorzieningen bij mochten komen en dat oplossingen voor parkeren buiten de groengebieden gevonden moesten worden;[1]
  • deze passages niet meer voorkomen in de definitieve versie van het beleidskader Hoofdgroenstructuur zoals voorgelegd aan de raad.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • het schaarse waardevolle groen in onze stad niet verloren mag gaan voor de aanleg van parkeerplekken.

Besluit:

Op de p. 38 onder ‘mate van verharding en bebouwing’ wederom toe te voegen:

“Geen extra parkeervoorzieningen in het park, oplossingen voor parkeren ten behoeve van voor-zieningen moeten buiten het park worden gevonden.”

En op p. 42 onder ‘mate van verharding en bebouwing’ wederom toe te voegen:

“In het stadsplantsoen zijn geen (extra) parkeervoorzieningen toegestaan.”

En op p. 46 onder ‘mate van verharding en bebouwing’ wederom toe te voegen:

“Geen extra autoparkeervoorzieningen in het natuurpark, oplossingen voor autoparkeren ten behoeve van voorzieningen moeten buiten het natuurpark worden gevonden.”

En op p. 50 of 51 onder ‘mate van verharding en bebouwing’ wederom toe te voegen:

“Verhard parkeren geldt als verharding. Parkeren uitgevoerd in half-verharding wordt niet meegerekend als verharding als het om bestaand aanbod gaat. Uitbreiding van de parkeercapaciteit in (half)verharding geldt wel als verharding.”

En op p. 55 onder ‘mate van verharding en bebouwing’ wederom toe te voegen:

“Geen extra parkeervoorzieningen in het tuinpark, oplossingen voor parkeren ten behoeve van voorzieningen moeten buiten het tuinpark worden gevonden.”

En op p. 60 onder ‘mate van verharding en bebouwing’ wederom toe te voegen:

“Geen extra parkeervoorzieningen in het gedenkpark, oplossingen voor parkeren ten behoeve van voorzieningen moeten buiten het gedenk park worden gevonden.”

En op p. 64 de passage “Extra parkeren is niet automatisch inpasbaar. Parkeren wordt beoordeeld als onderdeel van het bebouwingsinitiatief waar het bij hoort. Een landschappelijk verantwoorde inpassing is noodzakelijk. Groene toepassing van parkeren (bijvoorbeeld gewapend gras) verdient de voorkeur.”

wederom te veranderen in:

“Geen extra parkeervoorzieningen in het landschap, oplossingen voor parkeren ten behoeve van voorzieningen moeten buiten het landschap worden gevonden.”

En op p. 67 onder ‘mate van verharding en bebouwing’ wederom toe te voegen:

“Geen extra parkeervoorzieningen in de groene verbinding, oplossingen voor parkeren ten behoeve van voorzieningen moeten buiten de groene verbinding worden gevonden.”

Indiener(s),

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


[1] Zie concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur p. 50, 54, 58-59, 62, 66, 70, 74, 77.


Status

Verworpen

Voor

FvD, BIJ1, PvdD

Tegen

VOLT, JA21, CDA, DENK, PvdA, GroenLinks, SP, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement inzake maximaal percentage bebouwing in parken Hoofdgroenstructuur

Lees verder

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (nutsvoorzieningen niet inpasbaar)

Lees verder

    Word actief Doneer