Amen­dement inzake maximaal percentage bebouwing in parken Hoofd­groen­structuur


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Overwegende dat:

  • het duidelijkheid en houvast biedt om maximale percentages als strikte bovengrens te hanteren wanneer het gaat om maximale bebouwing in het groen;
  • er bij het gebruik van ‘circa’ onduidelijkheid kan ontstaan die onwenselijk is wanneer een adviesorgaan als de TAC een advies opstelt.

Besluit:

op p. 38: “De optelsom van de hoeveelheid bebouwing en verharding bedraagt in stadsparken maximaal circa 5 % van het totale oppervlak van het stadspark”

te veranderen in :

“De optelsom van de hoeveelheid bebouwing en verharding bedraagt in stadsparken maximaal 5 % van het totale oppervlak van het stadspark”

en op p. 50: “De optelsom van de hoeveelheid bebouwing en verharding bedraagt op zowel stedelijke als groene sportparken maximaal circa 15% van het totale oppervlak van het sportpark. Voor sportparken waar voor 2011 (het introductiemoment van deze norm) al een hoger percentage voor bebouwing/verharding aanwezig was geldt maximaal circa 20%.”

te veranderen in:

“De optelsom van de hoeveelheid bebouwing en verharding bedraagt op zowel stedelijke als groene sportparken maximaal 15% van het totale oppervlak van het sportpark. Voor sportparken waar voor 2011 (het introductiemoment van deze norm) al een hoger percentage voor bebouwing/verharding aanwezig was geldt maximaal 20%.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

VOLT, FvD, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

JA21, CDA, DENK, PvdA, GroenLinks, D66, VVD