Amen­dement inzake het Jaar­verslag 2019 (7 miljoen vrijval duur­zaam­heids­fonds niet aan de naschei­dingslijn AEB besteden)


11 juni 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Jaarverslag 2019 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 659

Constaterende dat:

- Er een vrijval is van het duurzaamheidsfonds van 7 miljoen euro;

- In de jaarrekening deze vrijval aan het AEB wordt toegekend;

- Dit een verschuiving is van financiële middelen ten tijde van een jaarrekening en dit ongebruikelijk is.

Overwegende dat:

- De jaarrekening niet het moment is om geld te oormerken aan andere posten, dat hier de voorjaarsnota en begroting de geschikte momenten voor zijn.

Besluit:

de tekst:

- Beslispunt 9 uit de voordracht te schrappen en te toe te voegen:

“9a Kennis te nemen dat ter dekking van de vorming van de voorziening voor de verwachte waardevermindering van het AEB te dekken uit de algemene reserve ter hoogte van 7 miljoen euro,

9B De vrijval van de risicoreservering in het Duurzaamheidsfonds terug te laten vloeien in het duurzaamheidsfonds en in te zetten in 2020 of jaren erna”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

- De jaarrekening hierop aan te passen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Stedenbouwkundige Visie en het Plan van Aanpak volkstuinen De Nieuwe Kern (geen woningbouw voor onderzoeksresultaten gezondheidseffecten Schiphol)

Lees verder

Motie inzake inzake het raadsadres aandacht voor de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder (start voorbereidingen herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder)

Lees verder

    Word actief Doneer