Motie inzake inzake het raads­adres aandacht voor de ontwik­ke­lingen in de Lutke­meer­polder (start voor­be­rei­dingen herziening van het bestem­mingsplan Lutke­meer­polder)


1 juli 2020

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) Van Soest (PvdO) Ceder (Christenunie) Kiliç (Denk) en Van Schijndel (Liberaal Conservatieve Fractie) inzake het raadsadres aandacht voor de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder (start voorbereidingen herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het raadsadres van 7 mei 2020 inzake aandacht voor de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 782)

Constaterende dat:

  • er een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ligt waarmee wordt voorzien in behoud van landschap, lokale voedselproductie, behoud van de zorgboerderij en natuurwaarden.
  • natuur, biodiversiteit en biologische voedselproductie niet mag worden opgeofferd voor een bedrijventerrein of distributiecentrum.

Overwegende dat:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te starten met de voorbereidingen van de herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder waarin de bestemming van deelgebied Lutkemeerpolder 3 wordt omgezet naar ‘agrarische doeleinden 1’ en ‘groenvoorziening en natuur’ waar in het verzoek om gevraagd wordt.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

W. van Soest

D. Ceder
A. Kiliç
A. van Schijndel


Status

Ingediend

Voor

Tegen