Amen­dement inzake Begroting 2014 (doel­stel­lingen subsidie dieren­welzijn)


6 november 2013

Amendement van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2014 (doelstellingen subsidie dierenwelzijn).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2014;

Overwegende dat:
- In de begroting slechts in enkele zinnen aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn (pagina 172, paragraaf 6.4);
- Het in een begroting en bij het verstrekken van subsidies van belang is om transparant te zijn over de doelen, lasten en baten;
- De gemeente geen doelen en baten heeft omschreven ten aanzien van dierenwelzijn;
- De stad wel degelijk profiteert van een goed dierenwelzijnsbeleid, zodat gemaakte kosten zich gedeeltelijk laten terugverdienen;

Besluit:
In de Begroting van 2014 de volgende tekstuele wijzigingen door te voeren:
- Na het tussenkopje ‘Lasten’ op pagina 172 van de Begroting 2014 een tussenkopje ‘Baten’ toe te voegen, met daaronder de tekst:
‘Verbetering van dierenwelzijn in de stad, reductie van de zwerfkattenpopulatie, diervriendelijk en duurzaam populatiebeheer van vrij levende dieren, een groter maatschappelijk bewustzijn van belangen en welzijn van dieren in de stad.
- Na het tussenkopje ‘Wat gaan we ervoor doen’ een alinea toe te voegen:
‘Kwalitatieve en kwantitatieve prestatieafspraken maken met de dierenwelzijnsorganisaties in Amsterdam over hoe zij de wettelijke taken en de zorgplicht van de gemeente uitvoeren, professionalisering van de dierenwelzijnsketen, realisatie van goede opvang voor alle diersoorten, verbetering van de noodhulp aan dieren, voorkomen van gedwongen afstand, afremmen van impulsaankopen.’


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen