Amen­dement inzake afwij­kings­be­sluit bij stads­natuur


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur bij de natuurlaag ‘stadsnatuur’ dat “[d]aar waar in een uiterste geval – op basis van een gemotiveerde reden - moet worden afgeweken, moet de natuurwaarde gemitigeerd of compenseerd worden conform de Wet natuurbescherming /Omgevingswet. Hiervoor is een afwijkingsbesluit met instemming van de gemeenteraad nodig;”[1]
  • deze bescherming in het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur niet meer vermeld staat.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • afwijkingsbesluiten slechts bij hoge uitzondering gemaakt zouden moeten worden en met instemming van de gemeenteraad.

Besluit:

Op p. 29 onder het kopje ‘algemeen’ als apart punt wederom toe te voegen:

“Daar waar in een uiterste geval – op basis van een gemotiveerde reden - moet worden afgeweken, moet de natuurwaarde gemitigeerd of compenseerd worden conform de Wet natuurbescherming /Omgevingswet. Hiervoor is een afwijkingsbesluit met instemming van de gemeenteraad nodig.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

Juliet Broersen (Volt)


[1] Concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur p. 43.


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (geen overnachtingsmogelijkheden in het groentype ‘landschap’ en ‘sportpark’)

Lees verder

Amendement inzake alleen kleinschalige horeca in stadsparken

Lees verder

    Word actief Doneer