Amen­dement inzake afwij­kings­be­sluit bij stads­natuur


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur bij de natuurlaag ‘stadsnatuur’ dat “[d]aar waar in een uiterste geval – op basis van een gemotiveerde reden - moet worden afgeweken, moet de natuurwaarde gemitigeerd of compenseerd worden conform de Wet natuurbescherming /Omgevingswet. Hiervoor is een afwijkingsbesluit met instemming van de gemeenteraad nodig;”[1]
  • deze bescherming in het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur niet meer vermeld staat.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • afwijkingsbesluiten slechts bij hoge uitzondering gemaakt zouden moeten worden en met instemming van de gemeenteraad.

Besluit:

Op p. 29 onder het kopje ‘algemeen’ als apart punt wederom toe te voegen:

“Daar waar in een uiterste geval – op basis van een gemotiveerde reden - moet worden afgeweken, moet de natuurwaarde gemitigeerd of compenseerd worden conform de Wet natuurbescherming /Omgevingswet. Hiervoor is een afwijkingsbesluit met instemming van de gemeenteraad nodig.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

Juliet Broersen (Volt)


[1] Concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur p. 43.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen