Amen­dement Begroting 2016 (Verschoning vloot Waternet)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

in de Nota Varen 2.1 doelstellingen zijn vastgelegd voor de uitstoot van vaartuigen op het Amsterdamse binnenwater;
deze doelstellingen aangeven dat vrijwel alle beroepsvaart op het Amsterdamse binnenwater uiterlijk per 2020 emissievrij moet zijn (en 14-20 meter per 2025);

Overwegende dat:

Waternet een belangrijke voorbeeldfunctie vervult op het Amsterdamse water;

Besluit:

Onderaan pagina 190, de zin “De vloot van Waternet wordt aangepast.” te wijzigen in “De vloot van Waternet wordt aangepast en verschoond.”

En op pagina 191 onder het kopje 'activiteiten' een 6e activiteit toe te voegen:
“3 – Opdracht geven aan Waternet om al haar activiteiten op het Amsterdamse binnenwater uiterlijk per 2020 enkel in emissievrije vaartuigen te verrichten.”

En op p.192 de volgende indicator plus streefwaarden toe te voegen:
“VI – Percentage van de vloot van Waternet dat emissievrij is: Peilwaarde 10% (2014), Streefwaarden 2016 25% 2017 40% 2018 65% 2019 100%”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO