Algemene Subsi­die­ver­or­dening Amsterdam 2012 (bevoegdheid gemeen­teraad)


20 december 2012

De raad,

Gehoord de discussie over de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012

Overwegende dat:

• Een van de kerntaken van een gemeenteraad een verordende taak is;
• De gemeenteraad dus het bevoegde orgaan is om verordeningen vast te stellen;
• De voorgestelde Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) algemeen is;
• De uitwerking van nadere regels voor specifieke beleidsvelden nog dient te geschieden;
• Niet de ASA, maar de uitwerking in nadere regels nou net hetgene is dat sturing geeft aan de te bereiken doelen middels te verstrekken subsidies;
• De gemeenteraad, en niet het college, tot op heden de bevoegdheid had om dit vast te stellen;
• Het ontnemen van deze bevoegdheid van de gemeenteraad een onwenselijke uitholling van de juridische taak van de gemeenteraad inhoudt;

Besluit

De tekst onder artikel 3. Bevoegdheid raad en college, lid 2 die luidt
“Het college kan, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels
vaststellen met betrekking tot:”

te wijzigen in

“De raad kan, zelf of op voordracht van het college, nadere regels vaststellen met betrekking tot: “


De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 (Wet Dieren)

Lees verder

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 (financiële controle subsidie)

Lees verder

    Word actief Doneer