Algemene Subsi­die­ver­or­dening Amsterdam 2012 (dieren­welzijn opnemen in reik­wijdte)


20 december 2012

De raad,

Gehoord de discussie over de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012,

Constaterend dat
- Amsterdam sinds 2010 een portefeuille en wethouder dierenwelzijn heeft;
- Amsterdam verschillende instanties die tot doel hebben het welzijn van dieren te bevorderen, subsidieert;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In Artikel 2. Reikwijdte verordening
1. Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van subsidies voor activiteiten op de beleidsterreinen die in de begroting zijn opgenomen. Dit omvat in elk geval de volgende beleidsterreinen: openbare orde en veiligheid, zorg, maatschappelijke dienstverlening en sociale voorzieningen, educatie en jeugd, diversiteit en burgerschap, verkeer, vervoer en infrastructuur, openbare ruimte, groen, sport en recreatie, cultuur en monumenten, milieu en water, economie, haven en werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en algemeen bestuur.

De portefeuille dierenwelzijn toe te voegen, zodat lid 1 er als volgt uitziet:
1. Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van subsidies voor activiteiten op de beleidsterreinen die in de begroting zijn opgenomen. Dit omvat in elk geval de volgende beleidsterreinen: openbare orde en veiligheid, zorg, maatschappelijke dienstverlening en sociale voorzieningen, educatie en jeugd, diversiteit en burgerschap, verkeer, vervoer en infrastructuur, openbare ruimte, dierenwelzijn, groen, sport en recreatie, cultuur en monumenten, milieu en water, economie, haven en werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en algemeen bestuur.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, CDA, SP, D66

Tegen

GroenLinks, VVD