Agenda Groen (masterplan bomen planten)


30 september 2015

Motie van het raadslid van Lammeren inzake de Agenda Groen (masterplan bomen planten).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

- Kopenhagen de ambitie heeft 's werelds eerste klimaatneutrale hoofdstad te worden en hiervoor het doel heeft gesteld om in de komende tien jaar, deels met zeggenschap van bewoners, 100.000 nieuwe bomen te planten;

Overwegende dat:

- dit college de komende jaren een stedelijke Hoofdbomenstructuur zal opstellen, met o.a. een stadsbreed overzicht van de boomtechnische en ruimtelijke kwaliteit van bomen en een voorkeurssoortenlijst voor bomen;
- het planten van bomen een gunstig effect heeft op de luchtkwaliteit in de stad en de gezondheid en het welzijn van bewoners;
- extra bomen in de stad een belangrijke functie vervullen in het dempen van zomerhitte en tijdelijke retentie van regenwater;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in navolging van Kopenhagen een masterplan bomen planten op te stellen, bijvoorbeeld binnen de uitwerking van de Hoofdbomenstructuur.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

PvdA, VVD, SP, CDA, D66