Agenda Groen (harmo­ni­seren van termi­no­logie)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (harmoniseren van terminologie).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

De Agenda Groen drie soorten groen onderscheidt: stadsparken, groen in de buurt en landschappen in de stad;
In de Structuurvisie reeds groentypen zijn gedefinieerd: curiosa, corridor, ruigtegebied/struinnatuur, stadsrandpolder, stadspark, begraafplaats, volkstuinpark/schoolwerktuin en sportpark;
Bestemmingsplannen ook hun eigen groentype definities kennen

Overwegende dat:

Een eenduidige terminologie in de verschillende beleidsdocumenten duidelijker maakt hoe deze elkaar aanvullen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Onderzoeken of de terminologie van de soorten groen in de Agenda Groen te harmoniseren zijn met de eerder gedefinieerde groentypen uit de Structuurvisie en daar waar mogelijk uit de definities van de bestemmingsplannen
En hierover voor 1 januari terug te rapporteren aan de Raad

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

PvdA, VVD, D66, SP, CDA