Agenda Groen (bijvrien­de­lijke bloemen)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (bijvriendelijke bloemen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

- Er op verschillende plaatsen in de stad uitbundige- en langdurig bloeiende bloemen in bloembakken zijn te bewonderen op bruggen en aan palen;
- Er bij de aanschaf van deze planten geen specificatie is van de eis ‘biologische/ecologische teelt’;
- De Agenda Groen grote waarde hecht aan een sterke en groeiende biodiversiteit;

Overwegende dat:

- Het al sinds de jaren ’90 heel slecht gaat met de stand van de wilde bij, de honingbij, hommels en vlinders, terwijl deze bestuivers essentieel zijn voor de biodiversiteit en de voedselproductie;
- Uit onderzoek blijkt dat bij een steekproef van sierplanten uit verschillende tuincentra schrikbarende hoeveelheden gif werden gevonden, wat dodelijk is voor bijen, ook op planten die juist als ‘bijenplanten’ waren aangemerkt vanwege hun stuifmeel en nectar;
- De raad heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, getiteld ‘De Bij- en vlindervriendelijke stad’.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Bij toekomstige gemeentelijke aanbestedingen van planten voor in bloembakken, de eis op te nemen van ‘biologische/ecologische teelt’ in de specificatie

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, PvdA, GroenLinks, PvdO

Tegen

SP, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Agenda Groen (inzichtelijk maken ecologische impact van evenementen (waaronder festivals))

Lees verder

Agenda Groen (harmoniseren van terminologie)

Lees verder

    Word actief Doneer