Agenda Groen (ecolo­gische knel­punten)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (ecologische knelpunten).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

- Er op dit moment 90 ecologische knelpunten zijn in de Amsterdamse Ecologische Structuur;
- Het college 80 knelpunten wil oplossen in de periode tot 2018, en de overige 10 knelpunten wil overdragen naar het volgende college die deze knelpunten voor 2020 zou moeten wegnemen;
- De Agenda Groen niet voorschrijft dat er in de toekomst geen nieuwe ecologische knelpunten bij mogen komen;

Overwegende dat:

- Door de toenemende drukte in de stad de groei van de biodiversiteit mogelijk weer onder druk komt te staan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Voor 2018 alle 90 knelpunten op te lossen, en er zorg voor te dragen dat er geen nieuwe ecologische knelpunten meer bij komen.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

PvdA, D66, VVD, SP, CDA