Agenda Groen (inzich­telijk maken ecolo­gische impact van evene­menten (waaronder festivals))


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (inzichtelijk maken ecologische impact van evenementen (waaronder festivals)) in Amsterdam.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

De Agenda Groen stelt dat evenementen bij het groen horen, maar dat de draagkracht van het groen wel een aandachtspunt is;
Er steeds meer grote evenementen plaatsvinden in het groen;

Overwegende dat:

Grootschalige evenementen in het groen steeds meer ter discussie komen te staan, onder andere vanwege de ecologische impact op het gebied;
Evenementen in het groen, waaronder een groot aantal van de meer dan 300 festivals die jaarlijks georganiseerd worden, bij kunnen dragen aan de verstoring van flora en fauna, de CO2-uitstoot en inklinking van de bodem;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Gestructureerd en stelselmatig inzichtelijk te maken wat de ecologische impact is van de evenementen in het groen in Amsterdam.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, PvdO

Tegen

SP, VVD

Lees onze andere moties

Agenda Groen (Boom in de Buurt)

Lees verder

Agenda Groen (bijvriendelijke bloemen)

Lees verder

    Word actief Doneer