Agenda Duur­zaamheid (streef­waarden ener­gie­be­sparing)


11 februari 2015

Onderwerp

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (streefwaarden energiebesparing)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:

Het coalitieakkoord en de begroting spreken van een totale vermindering van het energieverbruik van 20%. Een absolute besparing.
De Agenda Duurzaamheid een energiebesparing van 20% in 2020 voorstaat van 20% ten opzichte van 2013, omgerekend per inwoner, doordat de gemeente Amsterdam met 10.000 inwoners per jaar groeit.
Dat de ambitie van de Agenda Duurzaamheid daarom slechts in 15% besparing van energieverbruik van Amsterdam voorziet.
De Partij voor de Dieren het college wil wijzen op deze inconsistentie en het college wil houden aan de begroting en aan de belofte van 20% energiebesparing;
Derhalve de ambitie van de Agenda Duurzaamheid naar boven moet worden bijgesteld, om tot 20% energiebesparing in 2020 in Amsterdam te komen.

Besluit:

Op pagina 11 bij tweede (rode) bullet de woorden ‘per inwoner’ te schrappen waardoor de zin zal luiden: ‘In 2020 wordt 20 procent minder energie verbruikt dan in 2013.’
En op pagina 59 bij de tabel ‘Besparen we in de stad meer energie?’ in de regel ‘Jaarlijks energieverbruik per inwoner’

De streefwaarde 91 bij 2016 te vervangen met 89
De streefwaarde 85 bij 2018 te vervangen met 81
De streefwaarde 80 bij 2020 te vervangen met 75

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

overigepartijen