Agenda Duur­zaamheid (Externe kosten)


18 februari 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (Externe kosten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:
- Het begrip ‘externe kosten’ in de definitie van het begrip circulaire economie een essentieel onderdeel vormt;
- Het begrip ‘externe kosten’ niet expliciet aan de orde komt in de Agenda Duurzaamheid, terwijl het keer op keer een beslissende rol speelt in de berekening van de haalbaarheid van de ambities;
- Dit begrip nog relatief onbekend is bij beleidsmakers en het grote publiek;
- Het begrip ook nog verder ontwikkeld dient te worden en Amsterdam hierin een voortrekkersrol kan vervullen.

Besluit:
Toe te voegen na de zin: ‘- de potentiële economische waarde ervan en de mogelijkheden voor gerichte interventies door bedrijven, kennisinstellingen en overheid‘ op pagina 28: ‘Onderzoek naar het verschijnsel ‘externe kosten’. Externe kosten vormen een groot deel van de onderliggende verklaring voor het feit dat veel producten en diensten niet op de juiste manier beprijsd zijn vanuit duurzaamheidsoogpunt. Om deze rol te onderzoeken komt het college dit jaar met een uitgebreide impactanalyse van externe kosten.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PvdO, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, CDA