Agenda Duur­zaamheid (Convenant Flexi­tarier)


11 februari 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (Convenant Flexitariër)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid;

Constaterende dat:
- De productie en consumptie van dierlijke producten een grote impact heeft op het milieu en wereldwijd leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen dan alle verkeer en vervoer bij elkaar;
- De gemeente in 2013 vanuit bovengenoemde klimaatoverwegingen het Convenant Flexitariër tekende;
- Voedsel een direct verband heeft met de duurzaamheid van de stad;
- Er in de Agenda Duurzaamheid met geen woord gerept wordt over voedsel.

Overwegende dat:
- Het Convenant Flexitariër loopt tot mei 2015;
- De redenen voor tekenen van het convenant nog steeds actueel zijn;
- Het voldoen aan de afspraken, gemaakt in het kader van het convenant, een positief effect heeft op de duurzaamheid van de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- In mei 2015 te rapporteren aan de gemeenteraad over de stand van zaken van de afspraken die gemaakt werden in het kader van het Flexitariërconvenant;
- Indien (nog) niet aan al deze afspraken werd voldaan, in de rapportage aan te geven of en hoe dit alsnog gerealiseerd kan worden;
- In de rapportage aan te geven welke vervolgstappen genomen zullen worden voor promotie van een plantaardig(er) voedselpatroon binnen de gemeente Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

CDA