Agenda Duur­zaamheid (Inten­si­veren duurzaam inkopen)


11 februari 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (Intensiveren duurzaam inkopen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:
- De keuzes die de gemeente maakt over het verduurzamen van de inkoop impact hebben op de stad, maar ook op (ketens van bedrijven) elders in de wereld;
- De productie en consumptie van dierlijke producten een grote impact heeft op het milieu en wereldwijd leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen dan alle verkeer en vervoer bij elkaar;

Constaterende dat:
- De ambities voor duurzaam inkopen volgens de Agenda Duurzaamheid zich zullen beperken tot de gebieden van energiebesparing, duurzame energielevering, afvalscheiding en slim en schoon vervoer;
- Het verduurzamen van de inkopen op het gebied van catering (voedsel & dranken) forse milieu- en klimaatwinst kan opleveren;
In de Agenda Duurzaamheid een plan Intensiveren Duurzaam Inkopen wordt aangekondigd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Het onderwerp catering op te nemen in het aangekondigde plan Intensiveren Duurzaam Inkopen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen