Agenda Duur­zaamheid (Amsterdam dives­teert)


11 februari 2015

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Agenda Duurzaamheid (Amsterdam divesteert)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid,

Constaterende dat:

De gemeente Amsterdam de energiehuishouding op termijn volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – wil laten zijn;
Amsterdam daarmee wil bijdragen aan het realiseren van een economie die in 2025 40 procent minder CO2 uitstoot en in 2040 75 procent minder dan in 1990;
De gemeente hiermee zelf al aangeeft dat het niet verstandig/duurzaam is om nog langer geld te steken in bedrijven binnen de fossiele energiesector;
Er vanuit de maatschappij een steeds luidere roep klinkt om te divesteren uit de fossiele energiesector om klimaatverandering aan te pakken en de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

Overwegende dat:

Het onlogisch en contraproductief is om enerzijds te investeren in duurzame energievoorzieningen en tegelijkertijd geld te blijven steken in de fossiele energiesector;
Er binnen de gemeente Amsterdam al initiatieven van studenten zijn om de HvA/UvA en VU fossielvrij te krijgen;
Er al één Nederlandse en meerdere Amerikaanse gemeenten zijn die zich inspannen om fossielvrij te worden, wat inhoudt:

  • Geen nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen en fossiele industrie.
  • Stoppen met sponsoring van en het aangaan van financieringscontracten met de fossiele industrie.
  • Voor dagelijkse transacties overstappen naar een bank die niet in de fossiele energie investeert.
  • De dialoog aangaan met aangesloten pensioenfondsen en hun te vragen ook te divesteren uit de fossiele industrie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De intentie uit te spreken om op termijn volledig te divesteren uit de fossiele energiesector;
Een route uit te stippelen om een fossielvrije gemeente te worden, waarbij de volgende doelen worden nagestreefd:

  • Geen nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen en de fossiele industrie.
  • Stoppen met de sponsoring van en het aangaan van financieringscontracten met de fossiele industrie.
  • Voor dagelijkse transacties overstappen naar een bank die niet in de fossiele energie investeert.
  • De dialoog aangaan met het gemeentelijk pensioenfonds en hun te vragen ook te divesteren uit de fossiele industrie.
  • Een termijn te verbinden aan de uitvoering van bovenstaande stappen.

Deze route te bespreken met de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen